10 bægre // 10 of Cups

– – – – – – – – –

Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the Equinox of the Gods
Liber AL vel Legis I: 49

– – – – – – – – –

Gør hvad du vil skal være hele Loven

Som okkult system og teknik er Tarotten – som tidligere anført – uløseligt forbundet med astrologien. Ethvert af de 72 kort er korreleret med bestemte astrologiske forhold og skal forstås i intim forbindelse med dem.

Blandt talkortene viser det sig ved, at hvert af kortene fra 2 til 10, inden for hver af de fire element-suiter, er tilskrevet et himmellegeme og et tegn fra Dyrekredsen, således at det pågældende kort repræsenterer et bestemt himmellegemes tilstedeværelse i et bestemt tegn. Hertil kommer, at hver enkelt af disse 36 talkort er tilskrevet en periode på ti af årets dage, altså en tredjedel af et af Dyrekredsens tegn, hvilket betyder, at et kort har særlig relevans for mennesker, der er født inden inden for den fase, det behersker. I det astrologiske fagsprog kaldes en sådan 10-dages fase en dekan.

Det fungerer sådan, at 2’erne, 3’erne og 4’erne er forbundne med de kardinale tegn inden for hvert element, mens 5’erne, 6’erne og 7’erne er forbundne med de faste, og endelig 8’erne, 9’erne og 10’erne med de bevægelige. Vi erindrer, at Stave (Wands) er ild, Bægre (Cups) er vand, Sværd (Swords) er luft og Skiver (Disks) er jord.

Til eksemplificering: 8, 9 og 10 Bægre er hjemmehørende i det bevægelige vandtegn Fiskene, hvor de hersker over hver sin tredjedel af perioden mellem 20. februar og 20. marts. 2, 3 og 4 Stave er hjemmehørende i det kardinale ildtegn Vædderen, hvor de behersker hver sin tredjedel af perioden mellem 21. marts og 20. april.

En simpel formel

Foruden denne astrologiske struktur er Tarotten gennemfarvet af den kabbalistiske mystiks forståelse af strukturen i Livets Træ, hvor der opereres med 10 sfærer med hver sine kendetegn. Hvert enkelt af talkortene kan – med esserne i toppen – således indplaceres i Træets områder. En grafisk fremstilling ser sådan her ud:

Der skal i denne sammenhæng ikke forsøges nogen egentlig beskrivelse af Træets struktur. Vi fastholder blot dette enkle, at det kabbalistiske hovedsymbol på samme tid er en afbildning af Universets indretning og menneskets bevidsthed; en grundtegning over makro- og mikrokosmos – og at Tarottens talkort er forbundne med hver deres sfære i dette system.

Hovedsagen er, at der ud fra alt dette udkrystalliseres en simpel formel til forståelse af et givent talkorts betydning:

Element + Planet i Tegn + Sfære i Livstræet = BETYDNING

Mæthed

Lad os – for i samme bevægelse at skitsere princippet og ære øjeblikket – anvende kortet 10 Bægre // 10 of Cups som vores eksempel. Ethvert kort i Crowley/Harris-Tarotten bærer foruden den tekniske titel, hvor element-suite og tal sammen udgør angivelsen, et beskrivende navn, der udpeger, hvilket erfaringsfænomen der er tale om.

10 Bægres navn er Mæthed // Satiety, og det hersker netop over de ti dage fra den 10. til den 20. marts, forårsjævndøgnet – ved hvis afslutning disse linjer skrives og sendes afsted.

Mæthedens formel lyder:

Vand + Mars i Fiskene + 10. sfære i Træet

Vand handler om emotionalitet, forståelse, indlevelse, sanselighed – alt, hvad der flyder og strømmer. Det passer rigtig godt med Fiskenes tegn, Dyrekredsens sidste tegn, der netop er det vandigste, det mest kvindelige, af alle tegnene – det bevægeligste af det bevægelige.

Men det passer ved første øjekast ikke så godt med Mars. For Mars er krigsguden, ildguden, ødelæggeren, handlingsmanden, virksomhedens Herre – der ikke holder af at vente. Altså markerer dette kort en diskrepans mellem himmelmagt og tegnenergi; en selvdestruktiv sammenblanding af ild og vand, mandeligt og kvindeligt, krigerisk og fredeligt, stridbart og følsomt.

Hertil kommer indplaceringen i Livstræet, hvor den 10. sfære markerer det laveste punkt i den kosmiske manifestation, Malkuth // Kongeriget – altså det jordisk-materielle plan med alt, hvad det indebærer af både fuldbringelse og fornedrelse.

Crowley skriver:

This card represents a conflicting element. On the one hand, it receives the influence of the Ten, Malkah the Virgin. The arrangement of the cups is that of the Tree of Life. But, on the other hand, they are themselves unstable. They are tilted; they spill the water from the great Lotus which overhangs the whole system from one into the other. The work proper to water is complete: and disturbance is due. This comes from the influence of Mars in Pisces. Mars is the gross, violent and disruptive force which inevitably attacks every supposed perfection. His energy displays the greatest possible contrast with that of Pisces, which is both peaceful and spiritualized.

Alt kan brænde

Hvad handler det her om? Det handler om det astrologiske års – og alt andets – nødvendige kulmination i opfyldelsens bundpunkt, hvor nok er nok, og det nye må melde sig som rensende ild og opbrud.

Crowley skriver:

The Ten of Cups is called Satiety. its attribution is Mars in Pisces. The watery sign has sunk into a stagnant dream, but in it broods and breeds the violent quality of Mars, to putrefy it. As it is written: “Until a dart strike through his liver.” The pursuit of pleasure has been crowned with perfect success; and constantly it is discovered that, having got everything that one wanted, one did not want it after all; now one must pay.

Der må betales. Leveren må gennembores. Sådan er det. Kun derved når processen sit forvandlingspunkt. Fiskenes væde må overfylde bægrene, så de strømmer over. Sjælens væske må forrådne, så mæthedspunktet nås, og alt det ophobede overdrages til begivenhedernes esse, hvor antændingen bliver Vædderens sag. For alt kan brænde, og alt skal brænde – så det kan slutte og begynde. I ødelæggelsen dvæler og vibrerer herredømmets mulighed for at skabe.

Nu er det jævndøgn. Vi har forladt Fiskenes tegn og indtræder i Vædderens. For at helligholde dette knudepunkt, hvor mørke & lys er lige, tager kloge folk tilløb og springer frimodigt over blussende bål.

Glædeligt forårsjævndøgn!

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje